स्नातकतह प्रथम बर्षको प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !