स्नातकोत्तर तह (MA SOCIOLOGY) दोस्रो सेमेस्टरको कक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना !